Veel gestelde vragen

 • Kun je een hypotheek afsluiten als je hiv hebt?
 • Kun je een levensverzekering afsluiten als je hiv hebt?
 • Wat is de premie van een overlijdensrisico voor iemand die hiv-positief is?
 • Moet je een gezondheidsverklaring invullen?
 • Hoe komt de verzekeraar aan mijn medische informatie?
 • Op basis van welke gegevens wordt een eventuele premieverhoging bepaald?
 • Op welke wijze wordt omgegaan met de privacy en hiv-status van de aanvrager?
 • Zijn verzekeraars vrij in het aannemen of weigeren van mensen die zich willen verzekeren?
 • Mag ik medisch gekeurd worden voor een baan?
 • Wanneer je langere tijd ziek bent, is de werkgever dan verplicht om 100% van het loon door te betalen?
 • Ben je verplicht tijdens een sollicitatiegesprek te vertellen dat je hiv hebt?
Kun je een hypotheek afsluiten als je hiv hebt?

Ja, dat kan. Het is voor hiv-positieven mogelijk om een hypotheek en een levensverzekering af te sluiten. Het is wel afhankelijk van de financiële omstandigheden, zoals de hoogte van het inkomen van de kopers, het soort inkomen, het eigen vermogen en de waarde van het te kopen pand.  

Kun je een levensverzekering afsluiten als je hiv hebt?

Ja, dat is mogelijk. Steeds vaker kan een verzekering worden afgesloten tegen de normale premie of met slechts een kleine opslag. Een hoge opslag is meestal het gevolg van een combinatie van hiv met andere ziekten zoals Hepatitis B of de normale premie-verhogende factoren als overgewicht en roken. 

Wat is de premie van een overlijdensrisico voor iemand die hiv-positief is?

Belangrijke factoren voor het bepalen van de premie van een levensverzekering zijn voor iedereen leeftijd, verzekerd bedrag, looptijd, BMI en rook- en drinkgedrag. Ook als u hiv heeft wordt op deze wijze de basispremie bepaald. Aan de hand van uw medische informatie bepaalt de medisch adviseur vervolgens de opslag.

Hieronder hebben we twee rekenvoorbeelden uitgewerkt. Wilt u weten wat in uw eigen geval de premie kan zijn neem dan contact met ons op.

Rekenvoorbeeld 1:

 • Man 41 jaar, niet roker, BMI 24
 • Looptijd verzekering 20 jaar
 • Verzekerd kapitaal € 200.000
 • Premie zonder Hiv € 25,- per maand
 • Voorgestelde opslag € 10,- per maand

Rekenvoorbeeld 2:

 • Man 30 jaar, roker, BMI 23
 • Looptijd verzekering 25 jaar
 • Verzekerd kapitaal € 25.000
 • Premie zonder Hiv € 16,50 per maand
 • Voorgestelde opslag € 12,50 per maand

Toelichting bij de voorbeelden:

Een eventuele premieverhoging is niet alleen het gevolg van hiv maar ook van de overige medische gegevens in relatie tot het roken en uw BMI. De voorbeelden zijn dus niet met elkaar te vergelijken en betreffen een op zich staande beoordeling.

Moet je een gezondheidsverklaring invullen?

Een gezondheidsverklaring bij de aanvraag van een levensverzekering moet naar waarheid worden ingevuld. Dat geldt dus ook voor vragen naar hiv-positiviteit en aids.

Hoe komt de verzekeraar aan medische informatie van de aanvrager?

De aanvrager vult een formulier in, de gezondheidsverklaring. Als de gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geeft kan de geneeskundig adviseur met een gerichte machtiging van de aanvrager aanvullende informatie bij de behandelend arts opvragen.

Met betrekking tot het verzoek van de geneeskundig adviseur aan een behandelend arts om aanvullende informatie te verstrekken over de aanvrager geldt dat de KNMG-richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens(het zgn. Groene Boekje) daarbij in acht moeten worden genomen, dit houdt in dat het moet gaan om gerichte vragen naar feitelijke informatie en specifiek daarop betrekking hebbende schriftelijke toestemming van de aanvrager.

Op basis van welke gegevens een eventuele premieverhoging bepaald?

Iedere verzekeraar ontwikkelt haar eigen acceptatiebeleid op grond van algemeen erkende medische informatie en eigen oordeel en ervaring. Dit wordt gecombineerd met de overige informatie over uw gezondheid, BMI en rook- en drinkgedrag. De medisch adviseur bepaald aan de hand van al deze informatie of er sprake is van een verhoogd risico op overlijden tijdens de aangevraagde looptijd van de verzekering. De meeste medische informatie verkrijgt de medisch adviseur via de door u ingevulde gezondheidsverklaring. Als hier aanleiding voor is kan extra informatie worden opgevraagd bij een behandelend arts of specialist.  De adviseur kan u ook verzoeken een medische keuring te ondergaan bij een huisarts of internist.

Op welke wijze wordt omgegaan met de privacy en hiv- status van de aanvrager?

Uw aanvraaggegevens en medische informatie wordt door ons zeer vertrouwelijk behandeld. De medische informatie wordt rechtstreeks verstuurd aan de geneeskundig adviseur bij de verzekeraars. Rapporten van een keurend arts, een gezondheidsverklaring en informatie uit de behandelende sector worden opgenomen in het medisch dossier dat onder verantwoordelijkheid van de geneeskundig adviseur wordt bewaard.

De verzekeraar draagt er zorg voor dat de medische gegevens op zorgvuldige wijze worden bewaard in de organisatie en wel zo dat geheimhouding van de inhoud is verzekerd. Op dit punt is ook van toepassing de Code Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. De geneeskundig adviseur heeft een geheimhoudingsplicht omtrent de hem toevertrouwde medische gegevens tegenover derden en de medewerkers binnen de functionele eenheid hebben een afgeleide geheimhoudingsplicht van dezelfde omvang.

De geheimhoudingsplicht heeft de medisch adviseur op grond van de WGBO, de beroepscode van medisch adviseurs en het groene boekje.

Zijn verzekeraars vrij in het aannemen of weigeren van mensen die zich willen verzekeren?

Ja, het is immers een private overeenkomst, dus gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen twee partijen. En dat geldt dus ook voor de verzekeraar maar ook voor de aanvrager.

Mag ik medisch gekeurd worden voor een baan?

Nee, alleen bij hoge uitzondering. De wet Medische Keuringen verbiedt (aanstellings)keuringen. Een medische keuring mag alleen plaatsvinden, wanneer dit in de advertentie is aangegeven, na advies van de arbodienst. Zo’n uitzondering kan gemaakt worden wanneer voor de functie bijzondere medische eisen worden gesteld.

Wanneer je langere tijd ziek bent, is de werkgever dan verplicht om 100% van het loon door te betalen?

Nee. De werkgever is hiertoe niet verplicht, tenzij dit is geregeld in het arbeidscontract of de CAO. Wanneer dit niet is geregeld in het arbeidscontract of de CAO, is hij overeenkomstig de wettelijke regeling verplicht om 70% van het loon door te betalen, maar tenminste 100% van het wettelijk minimumloon. Deze regeling geldt onverkort ook wanneer de werkgever in het verleden tijdens kortere ziekteperiodes wel 100% van het loon heeft doorbetaald.

Ben je verplicht tijdens een sollicitatiegesprek te vertellen dat je hiv hebt?

Nee, dit hoef je niet te vertellen. Tijdens een sollicitatiegesprek mag niet gevraagd worden naar gezondheid of ziekteverleden, dus ook niet naar hiv. Wel zul je iets moeten vermelden indien je al van tevoren weet dat e.e.a. van invloed is op je functioneren. Hierbij hoef je dan niet je hiv-status te vermelden, maar bijvoorbeeld dat je last hebt van een (chronische) vermoeidheid.