Veelgestelde vragen

Wil je ons persoonlijk een vraag stellen?

Bel ons tijdens kantooruren op 0320-295070 of stel je vraag via het contactformulier.

Wij respecteren je privacy: jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derde partijen.

Vragen:

Kun je een hypotheek afsluiten als je hiv hebt?

Ja, dat kan. Het is voor hiv-positieven mogelijk om een hypotheek en een levensverzekering af te sluiten. Het is wel afhankelijk van de financiële omstandigheden, zoals de hoogte van het inkomen van de kopers, het soort inkomen, het eigen vermogen en de waarde van het te kopen pand.

Back To Top

Kun je een levensverzekering afsluiten als je hiv hebt?

Ja, dat is mogelijk. Steeds vaker kan een verzekering worden afgesloten tegen de normale premie of met slechts een kleine opslag. Een hoge opslag is meestal het gevolg van een combinatie van hiv met andere ziekten zoals Hepatitis B of de normale premie-verhogende factoren als overgewicht en roken.

Back To Top

Wat is de premie van een overlijdensrisico voor iemand die hiv-positief is?

Factoren voor het bepalen van de basispremie van een levensverzekering zijn voor iedereen:

 • Leeftijd
 • Verzekerd bedrag
 • Looptijd van de verzekering
 • BMI (body mass index)
 • Rookgedrag

Aan de hand van jouw medische informatie bepaalt een medisch adviseur vervolgens de eventuele opslag.

Hieronder hebben wij een rekenvoorbeeld uitgewerkt. Wil je weten wat jouw premie wordt, neem dan contact met ons op.

Rekenvoorbeeld:

 • Man 41 jaar, niet roker, BMI 24
 • Looptijd verzekering 20 jaar
 • Verzekerd kapitaal € 200.000,-
 • Basis premie € 25,- per maand
 • Voorgestelde opslag hiv € 9,- per maand
 • Totale maandpremie  € 34,- per maand

Back To Top

Moet je een gezondheidsverklaring invullen?

Je dient zelf een gezondheidsverklaring in te vullen. Bij je internist wordt aanvullende informatie opgevraagd. Met deze informatie kunnen verzekeraars jouw situatie beoordelen. Indien je hogere verzekerde bedragen aanvraagt, dien je te worden gekeurd.

De keuringsgrenzen verschillen per verzekeraar. Een gezondheidsverklaring bij de aanvraag van een levensverzekering moet naar waarheid worden ingevuld. Dit geldt ook voor vragen naar hiv-positiviteit en aids.

Back To Top

Hoe komt de verzekeraar aan mijn medische informatie?

De aanvrager vult een gezondheidsverklaring in. Als de gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geeft kan de medisch adviseur met een gerichte machtiging van de aanvrager aanvullende informatie bij de behandelend arts opvragen.

Bij dit verzoek van de medisch adviseur om aanvullende informatie moeten de KNMG-richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens (het zgn. Groene Boekje) in acht worden genomen. Dit betekent dat het moet gaan om gerichte vragen naar feitelijke informatie en specifiek daarop betrekking hebbende schriftelijke toestemming van de aanvrager.

Back To Top

Op basis van welke gegevens wordt een eventuele premieverhoging bepaald?

Iedere verzekeraar ontwikkelt haar eigen acceptatiebeleid op grond van algemeen erkende medische informatie, eigen oordeel en ervaring. Dit wordt gecombineerd met overige informatie over je gezondheid, BMI en rook- en drinkgedrag. De medisch adviseur bepaalt aan de hand van deze informatie of er sprake is van een verhoogd risico op overlijden tijdens de aangevraagde looptijd van de verzekering.

De meeste medische informatie verkrijgt de medisch adviseur via de door jouw zelf ingevulde gezondheidsverklaring. Als hier aanleiding voor is kan extra informatie worden opgevraagd bij een behandelend arts of specialist. De adviseur kan je ook verzoeken een medische keuring te ondergaan bij een huisarts of internist.

Back To Top

Op welke wijze wordt omgegaan met de privacy en hiv-status van de aanvrager?

Jouw aanvraaggegevens en medische informatie behandelen wij zeer vertrouwelijk. De medische informatie wordt rechtstreeks verstuurd aan de medisch adviseur bij de verzekeraars. Rapporten van een keurend arts, je gezondheidsverklaring en informatie uit de behandelende sector worden opgenomen in het medisch dossier dat onder verantwoordelijkheid van de geneeskundig adviseur wordt bewaard.

De verzekeraar draagt er zorg voor dat medische gegevens op zorgvuldige wijze worden bewaard in de organisatie, en wel zo dat geheimhouding van de inhoud is verzekerd. Op dit punt is ook de Code Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De medisch adviseur heeft op grond van de WGBO, de beroepscode van medisch adviseurs en het groene boekje, geheimhoudingsplicht omtrent de hem toevertrouwde medische gegevens tegenover derden. Medewerkers binnen de functionele eenheid hebben een afgeleide geheimhoudingsplicht van dezelfde omvang.

Back To Top

Zijn verzekeraars vrij in het aannemen of weigeren van mensen die zich willen verzekeren?

Ja, het is immers een private overeenkomst, dus gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen twee partijen. Dit geldt voor zowel de verzekeraar als de aanvrager.

Back To Top

Mag ik medisch gekeurd worden voor een baan?

Nee, alleen bij hoge uitzondering. De Wet Medische Keuringen verbiedt (aanstellings)keuringen. Een medische keuring mag alleen plaatsvinden wanneer dit in de advertentie is aangegeven, na advies van de arbodienst. Zo’n uitzondering kan gemaakt worden wanneer voor de functie bijzondere medische eisen worden gesteld.

Back To Top

Wanneer je langere tijd ziek bent, is de werkgever dan verplicht om 100% van het loon door te betalen?

Nee. De werkgever is hiertoe niet verplicht, tenzij dit is geregeld in het arbeidscontract of de CAO. Wanneer dit hierin niet is geregeld is de werkgever wettelijk verplicht om 70% van het loon door te betalen, maar tenminste 100% van het wettelijk minimumloon. Deze regeling geldt onverkort ook wanneer de werkgever in het verleden tijdens kortere ziekteperiodes wel 100% van het loon heeft doorbetaald.

Back To Top

Ben je verplicht tijdens een sollicitatiegesprek te vertellen dat je hiv hebt?

Nee, dit hoef je niet te vertellen. Tijdens een sollicitatiegesprek mag niet worden gevraagd naar gezondheid of ziekteverleden, dus ook niet naar hiv. Wel zul je iets moeten vermelden indien van tevoren duidelijk is dat de gezondheidssituatie van invloed is op het functioneren. Hierbij hoef je niet de hiv-status te melden, maar bijvoorbeeld dat je last hebt van een (chronische) vermoeidheid.

Back To Top